Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.

Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie. Tento titul, ktorý udelila škole Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyjadruje, že škola je komplexnou vzdelávacou inštitúciou, má kvalitné personálne obsadenie a materiálne vybavenie a vychováva kvalitných absolventov pre prax.

Škola spolupracuje s univerzitami a udelenie titulu Partnerská stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium.

Medzinárodná CISCO akadémia počítačových sietí umožňuje študentom školy získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát v oblasti počítačových sietí.

Taktiež absolventi podľa jednotlivých odborov majú možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri.

Škola je súčasťou a partnerom projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave.

Škola je zapojená do programu Erasmus plus.

Popri škole pôsobí akreditovaná jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v jazyku, prípadne študovať ďalší jazyk.

Škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom štúdiu i v akreditovaných kurzoch.

Študijné odbory školy :

  • 2675 M – elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
  • 3739 M – elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
  • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave – podnikanie v doprave a službách
  • 3765 M – technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
  • 3767 M – dopravná akadémia
Menu

This content will appear inside a popup…