UAVAS

Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov

Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov

Je právnickou osobou, ktorá dňom zápisu v registri, vedenom na Ministerstve vnútra SR v Bratislave, nadobudla práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných predpisov a Stanov OZ. Zameranie OZ je podporovať iniciatívu a spoločné záujmy užívateľov bezpilotných lietajúcich prostriedkov, hobby nadšencov či právnické osoby zaoberajúce sa podnikaním v oblasti UAV a iných subjektov pôsobiacich v odvetví UAV.

Poslanie asociácie

  • aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy s cieľom zefektívniť prevádzku a prácu s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami na území SR a EÚ
  • propagácia legálneho a bezpečného užívania bezpilotných lietajúcich prostriedkov v profesionálnom, ale aj hobby sektore členmi asociácie
  • rozvoj a aktívna účasť na vzdelávaní
  • reprezentácia spoločných záujmov členov asociácie
  • podpora a rozvoj výskumu bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov
Menu

This content will appear inside a popup…